کی وی

دوستان کی وی

شکلک های متنی پیکسلی

نویسنده: Mιѕѕ ωєв - ۱۳٩٢/٩/۱٢

☮ ✈ ♋ 웃 유 ☠ ☯ ♥ ✌✖ ☢ ☣ ☤ ⚜ ☸

♨ ❖ ❤ ❥ ❦ ❧ ♡ ✗ ✘ ⊗ ♒ Ω ♦ ♠ ♥ ♣ ♢ ♤ ♡ ♧ ✦ ✧ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼

☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۩ ♪ ♫ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉

∞ ♂ ♀ ☿ ▲ ▼ △ ▽ ◆ ◇ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回

₪ ✓ ✔ ✕ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ™ © ® ¿¡

ッ ﭢ ™ ℠ © ® ℗ $ ₣ ¢ £ ¤ ¥ ฿ ₠ ₡ ₢ ₣

₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₫ ₪ € $ ¢ ﹩ £ ¥ ₩

 

اِدامـہ مَـطلَـب ✿  


ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ

ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ
ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ


▲◣◢ ◥▼△▽
⊿◤◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸
▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀
◁ ◂ ◃ ◄ ◅
 
⅟⅕⅖⅗⅘⅙⅚

≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊
≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒
≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛
≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤
≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ⊰ ⊱ ⋛

Æ æ ❖ ℘ℑℜℵ♏η αβεℓℓα· ¨…¦┅┆┈ ┊╱╲╳¯– — ≡჻░▒▓ ▤▥▦▧▨▩█ ▌▐▀▄ ◠◡╭╮╯╰ │┤╡╢╖╕╣ ║╝╜╛ ┐ └┴┬├─┼ ╞╟╚╔╩╦ ╠═ ╬╧╨╤ ╥╙╘╒╓ ╫╪┘┌ {。^◕‿◕^。} (◕^^◕) ✖✗✘♒♬✄ ✂✆✉✦✧♱ ♰♂♀☿❤❥ ❦❧ ™®©♡♦ ♢♔♕♚♛★ ☆✮ ✯☄☾☽ ☼☀☁☂☃☻ ☺☹ ☮۞۩ εїз☎☏¢ ☚☛☜☝☞☟✍ ✌☢☣☠☮☯ ♠♤♣♧♥ ♨๑❀✿ ψ☪☭♪ ♩♫℘ℑ ℜℵ♏ηα ʊϟღツ回 ₪™ ©®¿¡½⅓ ⅔¼¾⅛⅜⅝⅞℅ №⇨❝❞ ◠◡╭╮╯╰ ★☆⊙¤㊣ ★☆♀◆◇ ▆▇██■ ▓回□〓≡ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟ 「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦☼♠♣▣ ▤▥▦▩ ぃ ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→ あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣ ★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲ ▼△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ →←↘↙ ♀♂┇┅﹉ ﹊ ﹍﹎ ╭╮╰╯ ☞☎☏⊙ ◎☺☻ ▧▨♨◐◑ ↔↕ ▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ £❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ۩๑๑۩۞ ۩ ๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈ ✓ ✔✕✖㊚ ㊛ *.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐஇ *×○▫ ♂•♀◊©¤ ▲↔™®☎ε їз♨ ☏☆★ ▽△▲ ∵∴∷ #♂♀♥♠♣ ♧♤♧ ♡♬♪ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌ ▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃   ┊ ┋ ╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊  ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ◰ ◱ ◲ ◳ ◴ ◵ ◶ ◷ ◸ ◹ ◺ ◻ ◼ ◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♇ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♰ ♱ ´ ῾ ῿               ‌ ‍ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ " ” „ ‟ † ‡ • ‣ ․ ‥ … ‧ ‱ ‰ ‴  ‸ › ‹ ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁆ ⁅ ⁊ ⁒ ⁑ ⁐ ⁏ ⁎ ⁍ ⁌ ⁋ ⁔ ⁓ ⁕ ⁝ ⁜ ⁛ ⁚ ⁙ ⁘ ⁗ ⁖    ⁩ ⁨ ⁧ ⁦ ⁥ ⁤ ⁣ ⁢ ⁡ ⁠ ⁞ ₕ ₝ ₜ ₛ ₚ ₙ ₘ ₗ ₖ ₞ ₟ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₪ ₫ € ₭ ₮ ℀ ₯ ℁ ℂ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ ℒ ℑ ℐ ℏ ℎ ℍ ℌ ℋ ℕ ℔ ℓ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℯ ℮ ℰ ℸ ℷ ℶ ℵ ℴ ℳ Ⅎ ℱ ℼ ℻ ℺ ℹ ℽ ⅅ ⅄ ⅃ ⅂ ⅁ ⅀ ℿ ℾ ⅆ ⅎ ⅍ ⅌ ⅋ ⅊ ⅉ ⅈ ⅇ ⅏ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⅒ ⅑ ⅐ ⇰ ⇸ ⇷ ⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇲ ⇱ ⇹ ∁ ∀ ⇿ ⇾ ⇽ ⇼ ⇻ ⇺ ∂ ∃ ∅ ∄ ∆ ∇ ∋ ∍ ∌ ∈ ∉ ∊ ∎ ∏ ∐ ∑ − ∓ ∔ ⧵ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∴ ∵


نظرات ()

لوگو دوستان کی وی

 • ♥ محجبه ها فرشته اند ♥
 • زنگ تفریح
 • عاشقانه های بارانی...
 • سیاه و سفید
 • (◡‿◡✿)בفــتـر פֿــا طــراتـــ ــ ـ(◡‿◡✿)
 • دخترونه
 • دستــ نویســ
 • شـکـلـکـسـتـان
 • حــیـــ♥ـــاطــ خـــلـــوتـ ـ ـ مــــا ツ
 • دیوونه بازی هآی دخملونه
 • قالب های دخی خجالتی