כِلـَـمــ مـیـخــوآهَـכ ...

כِلـَـــمــ ــ ـ مـیـخــوآهَـכ کـَســے بـآشَـכ

 

آنـقَـכر بَـرآیـَشــ ــ ـ کـَســے بـآشَـمــ ــ ـ

 

کـِــہ כُنـبـآلِ کـَسـِـ ــ ـ כیـگـَری نَـبـآشَـכ ...

 

כِلـَـمــ  مـیـخــوآهَـכ ...

/ 4 نظر / 23 بازدید
سینـ . جیم

خودت باش :) حــَــلّه ;)

llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir

llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir

انسان

[گل][دست]