سـالـی کـه نـکـوست از بـهارش پیـداسـت ...!

سـالـی کـه نـکـوست از بـهارش پیـداسـت ...!

 

 ایـن عیـد بـہ نـور فـاطمیـه س زیـبـاسـت! 

 روزیـہ تمـام سـال مـن بـا زهـراسـت س ... 

 بـا بـردن نـام فـاطـمه س فهمیـدم ،

 سـالـے کـہ نـکوسـت از بهـارش پیـداسـت ...!

 

 

+ عیـدِ نویـسـنـدـہ هـاے گـل کـے وے ویـژـہ مبـارکـــــ

++ [ Click ]

:))

/ 3 نظر / 49 بازدید
امیررضا

بسم الله سلام بسیار زیبا بود. نوروزتان فلطمی

نابغه شو

لينک شدى.[بغل]

saye

سلام گلم خوبی دیگه به وب ما سر نمیزنی ما رو یادت رفته! سال نوت مبارک هرچند دیره! آپم بیا گلم!