شکلک های متنی پیکسلی

ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ

ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ
ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ


▲◣◢ ◥▼△▽
⊿◤◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸
▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀
◁ ◂ ◃ ◄ ◅
 
⅟⅕⅖⅗⅘⅙⅚

≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊
≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒
≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛
≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤
≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ⊰ ⊱ ⋛

Æ æ ❖ ℘ℑℜℵ♏η αβεℓℓα· ¨…¦┅┆┈ ┊╱╲╳¯– — ≡჻░▒▓ ▤▥▦▧▨▩█ ▌▐▀▄ ◠◡╭╮╯╰ │┤╡╢╖╕╣ ║╝╜╛ ┐ └┴┬├─┼ ╞╟╚╔╩╦ ╠═ ╬╧╨╤ ╥╙╘╒╓ ╫╪┘┌ {。^◕‿◕^。} (◕^^◕) ✖✗✘♒♬✄ ✂✆✉✦✧♱ ♰♂♀☿❤❥ ❦❧ ™®©♡♦ ♢♔♕♚♛★ ☆✮ ✯☄☾☽ ☼☀☁☂☃☻ ☺☹ ☮۞۩ εїз☎☏¢ ☚☛☜☝☞☟✍ ✌☢☣☠☮☯ ♠♤♣♧♥ ♨๑❀✿ ψ☪☭♪ ♩♫℘ℑ ℜℵ♏ηα ʊϟღツ回 ₪™ ©®¿¡½⅓ ⅔¼¾⅛⅜⅝⅞℅ №⇨❝❞ ◠◡╭╮╯╰ ★☆⊙¤㊣ ★☆♀◆◇ ▆▇██■ ▓回□〓≡ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟ 「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦☼♠♣▣ ▤▥▦▩ ぃ ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→ あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣ ★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲ ▼△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ →←↘↙ ♀♂┇┅﹉ ﹊ ﹍﹎ ╭╮╰╯ ☞☎☏⊙ ◎☺☻ ▧▨♨◐◑ ↔↕ ▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ £❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ۩๑๑۩۞ ۩ ๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈ ✓ ✔✕✖㊚ ㊛ *.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐஇ *×○▫ ♂•♀◊©¤ ▲↔™®☎ε їз♨ ☏☆★ ▽△▲ ∵∴∷ #♂♀♥♠♣ ♧♤♧ ♡♬♪ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌ ▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃   ┊ ┋ ╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊  ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ◰ ◱ ◲ ◳ ◴ ◵ ◶ ◷ ◸ ◹ ◺ ◻ ◼ ◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♇ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♰ ♱ ´ ῾ ῿               ‌ ‍ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ " ” „ ‟ † ‡ • ‣ ․ ‥ … ‧ ‱ ‰ ‴  ‸ › ‹ ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁆ ⁅ ⁊ ⁒ ⁑ ⁐ ⁏ ⁎ ⁍ ⁌ ⁋ ⁔ ⁓ ⁕ ⁝ ⁜ ⁛ ⁚ ⁙ ⁘ ⁗ ⁖       ⁩ ⁨ ⁧ ⁦ ⁥ ⁤ ⁣ ⁢ ⁡ ⁠ ⁞ ₕ ₝ ₜ ₛ ₚ ₙ ₘ ₗ ₖ ₞ ₟ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₪ ₫ € ₭ ₮ ℀ ₯ ℁ ℂ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ ℒ ℑ ℐ ℏ ℎ ℍ ℌ ℋ ℕ ℔ ℓ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℯ ℮ ℰ ℸ ℷ ℶ ℵ ℴ ℳ Ⅎ ℱ ℼ ℻ ℺ ℹ ℽ ⅅ ⅄ ⅃ ⅂ ⅁ ⅀ ℿ ℾ ⅆ ⅎ ⅍ ⅌ ⅋ ⅊ ⅉ ⅈ ⅇ ⅏ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⅒ ⅑ ⅐ ⇰ ⇸ ⇷ ⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇲ ⇱ ⇹ ∁ ∀ ⇿ ⇾ ⇽ ⇼ ⇻ ⇺ ∂ ∃ ∅ ∄ ∆ ∇ ∋ ∍ ∌ ∈ ∉ ∊ ∎ ∏ ∐ ∑ − ∓ ∔ ⧵ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∴ ∵

/ 3 نظر / 12 بازدید
ali

عشق فرآیندی است که درطی آن من به توکمک کنم تابه خودواقعی ات نزدیک ترشوی,نه آن چه من میخواهم.

ساقی غفاری

ووووی چیقده خوب بودن اینا دستت مرسی

hasti

اینا رو از تو word برداشتی؟[نیشخند]