# دلنوشته

بدون شرح

ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻴﺨﻨﺪﺩ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺍﻭ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 6 بازدید

دنیای دخترونه ...

  من ﻋــﺎﺷــﻖ ﺍﯾــﻦ ﺩﺧﺘـــﺮﻭﻧﮕـــﯽ ﮐـــﺮﺩﻧــﺎﻣﻢ ﻋـﺎﺷـــﻖ ﺍﯾـــﻦ ﺩﻧﯿـــﺎﯼ ﺻــﻮﺭﺗﯿـــﻢ ﻋـﺎﺷـــﻖ ﺩﻏــﺪﻏـﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺧـــﺘﺮﻭﻧـﻢ ﺳـﺖ ﮐــﺮﺩﻥ ﺗــﺎﭖ ﻭ ﺩﺍﻣﻨـــﺎﻡ ﮔﺸـــﺘﻦ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 31 بازدید